ლოგისტიკა

აირჩიეთ ბიზნეს გადაწყვეტილებები, რაც ხელს შეუწყობს ახალი შესაძლებლობების აღმოჩენას ბაზარზე, გაზრდის კლიენტის ლოიალურობას და პარტნიორებთან ეფექტიანი ურთიერთობის ჩამოყალიბებით გააუმჯობესებს თქვენი ბიზნესის მომგებიანობას. 

ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პროდუქტი საშუალებას მოგცემთ შეინარჩუნოთ ეფექტიანი ურთიერთობები მომწოდებლებთან. თქვენი ბიზნესისთვის განკუთვნილი საუკეთესო პროდუქტი დამოკიდებულია თქვენი კომპანიის ინდუსტრიაზე, მდებარეობაზე, სიდიდესა და განსაკუთრებულ საჭიროებებზე.

დამხმარე მასალები:Distribution Adobe Acrobat Document, (688 KB)

Wholesae Distributtion Adobe Acrobat Document, (1548 KB)

Manufacturing Adobe Acrobat Document, (253 KB)

Manufacturing Foundation Adobe Acrobat Document, (253 KB)