პროექტების მართვა და აღრიცხვა

ავტომატიზირებული ბიზნეს გადაწყვეტილებების "პროექტების მართვის მოდული" ხელს უწყობს ხარჯების გაკონტროლებას და შემოსავლების ზრდას, ხარჯებისა და ბიუჯეტის ზუსტ დაგეგმვას, დროისა და ანგარიშების ეფექტიან განაწილებას, კონტაქტების ეფექტიან მართვას და შედეგების ზუსტ შეფასებას.

ქვემოთ ჩამოთვლილ თითოეულ პროდუქტს გააჩნია პროექტების დაგეგმვისა და მართვის ფუნქციები. თქვენი ბიზნესისთვის განკუთვნილი საუკეთესო პროდუქტი დამოკიდებულია თქვენი კომპანიის ინდუსტრიაზე, მდებარეობაზე, სიდიდესა და განსაკუთრებულ საჭიროებებზე.

დამხმარე მასალები:

Navision_Jobs.doc
288 KB
Microsoft Word file

Navision_Resources.doc
296 KB
Microsoft Word file