ყიდვის პროცესი

ბიზნესის მართვის ახალი გადაწყვეტილების (სისტემის) შეძენა ნებისმიერი კომპანიისთვის წამოადგენს მეტად მნიშვნელოვან პროექტს. თქვენი კომპანიის მნიშვნელოვანი მონაცემები აღირიცხება ამ ბიზნეს გადაწყვეტილების მეშვეობით. ეს ბიზნეს გადაწყვეტილება (სისტემა) უნდა იქცეს თქვენი ყოველდღიური ბიზნეს პროცესების განუყოფელ ნაწილად. ბიზნეს გადაწყვეტილების მიზანია არა მარტო თქვენი არსებული საჭიროებების დაკმაყოფილება, არამედ სამომავლო მიზნების დასახვა. როგორ შეიძლება ასეთი პროექტის წარმატებულად განხორციელება? ჩვენ გიჩვენებთ თუ რა ნაბიჯებით შეუძლია თქვენი მომავალი პროექტის განხორციელება კომპანია იუ-ჯი-თის.

 • მომწოდებლის შერჩევა

 • გეგმის მომზადება

 • ბიზნეს გადაწყვეტილების შერჩევა

 • ბიზნეს გადაწყვეტილების დანერგვა

მომწოდებლის შერჩევა

მნიშვნელოვანია ისეთი მომწოდებლის შერჩევა რომელსაც:

 • გააჩნია წარმოდგენა ადგილობრივ ბაზარსა და ინდუსტრიაზე;

 • სურს ჩართოს თქვენი კომპანია გადაწყვეტილების შერჩევისა და დანერგვის პროცესში;

 • გააჩნია შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება.

გეგმის მომზადება

 • თქვენმა კომპანიამ უნდა ეძებოს პარტნიორი, რომელიც:

 • განსაზღვრავს თქვენს ბიზნეს საჭიროებას;

 • ითანამშრომლებს თქვენს ფუნქციონალურ მენეჯერებთან;

 • შეარჩევს ბიზნეს გადაწყვეტილებას, რომელიც შეესაბამება თქვენს ბიზნეს საჭიროებებს;

ბიზნეს გადაწყვეტილების (სისტემის) შერჩევა

თქვენი კომპანიის მიერ შერჩეულ მომწოდებელს უნდა შეეძლოს თქვენი ბიზნეს საჭიროებების შესაბამისობაში მოყვანა მის მიერ შემოთავაზებულ ბიზნეს გადაწყვეტილებასთან. მათ უნდა გირჩიონ შეიძინოთ სწორედ ის ბიზნეს გადაწყვეტილება, რაც ზუსტად შეესაბამება თქვენს ბიზნეს საჭიროებებს.

ბიზნეს გადაწყვეტილების დანერგვა

ზემოთ ხსენებული საფეხურების გავლის შემდეგ, თქვენს პარტნიორთან ერთად უნდა მოემზადოთ გადაწყვეტილების წარმატებული დანერგვისთვის.