სახელმწიფო სექტორი

განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება ადასტურებს, რომ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დახმარება, საგრძნობლად ზრდის სახელმწიფო სტრუქტურების მუშაობის ეფექტიანობას. კომპანია იუ-ჯი-თის შესწევს უნარი გადაჭრას სახელმწიფოს წინაშე მდგარი ამოცანები თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით.

იუ-ჯი-თი ეხმარება სამთავრობო სტრუქტურებს ეფექტიანი სახელმწიფო მართვის სისტემის დანერგვაში, მოსახლეობაზე ორიენტირებული სახელმწიფოს შექმნაში, სახელმწიფო ფონდებისა და რესურსების გამჭვირვალე მოხმარებაში, ქვეყნისა და მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. დღეისათვის, იუ-ჯი-თი უკვე თანამშრომლობს პოლიციისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამინისტროსთან. კომპანიაში  მუშავდება პროექტები, ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურული რგოლებისთვის.

იუ-ჯი-თის გადაწყვეტილებები სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის

ძალოვანი სტრუქტურები 

 • კომპლექსური გადაწყვეტილებების შემუშავება და დანერგვა ქვეყნისა და მოქალაქეების  უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.
 • კომუნიკაციის  ეფექტიანობის ამაღლება.
 • ინფორმაციის მოპოვების, გადაცემის და ადვილი წვდომის ოპერატიული სისტემის შექმნა.
 • სტატისტიკური  მონაცემებისა და  საარქივო მასალების  მოქნილი სისტემის შექმნა.

მუნიციპალიტეტი

 • გამჭვირვალე მმართველობითი სისტემის შექმნა, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოებასა და  ქალაქის მთავრობას შორის ნდობის ფაქტორის გაღრმავებას.
 • დოკუმენტაციის არქივაციის და გაგზავნა-მიღების მოქნილი სისტემის შექმნა.
 • მუნიციპალური მომსახურების სისწრაფის, სიზუსტის და საერთო ეფექტიანობის გაზრდა.

საკანონმდებლო ხელისუფლება

 • საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის ინფორმაციის მოძრაობის პროცესების ოპტიმიზაცია.
 • საკანონმდებლო პროექტების შესწავლის პროცესის მოქნილი სისტემის შექმნა.
 • კანონპროექტების განხილვის პროცესის ოპტიმიზაცია.
 • ინფორმაციის მოძიების რუტინული პროცესების ავტომატიზაცია.

ფინანსების მართვა

 • საბიუჯეტო გასავლებისა და შემოსავლების ოპტიმიზაცია.
 • ქვეყნის ბიუჯეტის მართვის ეფექტიანობის ამაღლება.
 • ეკონომიკის განვითარების პროგნოზირების სისტემების შექმნა.
 • ბიუჯეტის ხარჯების კონტროლის გაუმჯობესება.
 • საგადასახადო და საბაჟო პროცედურების ოპტიმიზაცია.

სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის გადაწყვეტილებების შემუშავებისას, იუ-ჯი-თის შეუძლია ჯანსაღი კონკურენცია გაუწიოს სხვა ქვეყნების ანალოგებს, რადგან იუ-ჯი-თის, როგორც ქართულ ბაზარზე მოქმედ  საინფორმაციო ტექნოლოგიების კომპანიას, კარგად ესმის ადგილობრივი სპეციფიკა. იუ-ჯი-თის შეუძლია სახელმწიფო სტრუქტურების მიზნებისა და პრობლემების კვლევა, ადექვატური ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების და პროექტების შემუშავება, დონორების მოძიება და შემუშავებული პროექტების წარმატებით განხორციელება. დონორ ორგანიზაციებთან მჭიდრო და მრავალწლიანი ურთიერთობა, იუ-ჯი-თის საშუალებას აძლევს მოიზიდოს დონორები და დააინტერესოს სახელმწიფო პროექტების დაფინანსებაში.