საინფორმაციო უსაფრთხოება

უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა, ორგანიზაციას შესაძლებლობას აძლევს გადაწყვიტოს შემდეგი ამოცანები:

 • ობიექტურად შეაფასოს მიმდინარე ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემა;
 • აიცილოს კონფიდენციალური ინფორმაციის გაჟონვა;
 • უზრუნველყოს ინტერნეტში უსაფრთხო წვდომა, ამასთან, დაცული იყოს ვირუსული შეტევებისა და SPAM-ისგან;
 • დაიცვას ელექტრონული დოკუმენტების ბრუნვა;
 • უზრუნველყოფილ იქნას დაცული ურთიერთქმედება ტერიტორიულად დაშორებულ ოფისებსა და მობილურ მომხმარებლებთან;

ბიზნესის განვითარებისას, წინა პლანზე გამოდის არა ტექნოლოგიური, არამედ ინტეგრირებული უსაფრთხოების სისტემების ეკონომიკური კრიტერიუმები. პროექტების შესრულების დროს, იუ-ჯი-თის სპეციალისტები ითვალისწინებენ ისეთ ეკონომიკურ მოთხოვნებს, როგორიცაა: ინვესტიციების დაცვა, ოპერატიული დანერგვა, დანახარჯების შემცირება და მომავალში მოდერნიზაციისთვის მზადმყოფი სისტემის მიღება.

იუ-ჯი-თი არის ერთადერთი ორგანიზაცია საქართველოში, რომელსაც გააჩნია საინფორმაციო უსაფრთხოების სისტემების დანერგვის დიდი გამოცდილება, კომპანიის პარტნიორები არიან საინფორმაციო უსაფრთხოების დარგში მსოფლიოში წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანიები.

საინფორმაციო უსაფრთხოების სფეროში იუ-ჯი-თი გთავაზობთ შემდეგ გადაწყვეტილებებს და მომსახურებას:

გადაწყვეტილებები:

 • დახურული ავტომატიზირებული სისტემების პროექტირება;
 • დაცული სისტემების აგება Microsoft Windows-ის პალტფორმაზე;
 • დაცული ქსელების აგება Cisco Systems ტექნოლოგიის ბაზაზე;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და მონიტორინგის გადაწყვეტილებების დანერგვა, მსხვილი და ჰეტეროგენული კომპანიისათვის;
 • აუტენტიფიკაციის სისტემების ინტეგრირება;
 • კორპორატიული ქსელის გარე პერიმეტრის დაცვის უზრუნველყოფა;
 • ანტივირუსული დაცვისა და SPAM-ის ფილტრაციის კომპლექსური სისტემების დანერგვა;
 • სერთიფიცირებული კრიპტოგრაფიული საშუალებების გამოყენება ინფორმაციის დასაცავად;
 • პროგრამულ-აპარატურული დაცვითი კომპლექსების გამოყენება  ინფორმაციასთან არასანქცირებული წვდომის აღმოსაფხვრელად.
 • არასანქცირებული შემოჭრის აღმოჩენისა და აღმოფხვრის სისტემები;
 • არასანქცირებული წვდომისგან დაცვის სისტემები;
 • ელექტრონული ფოსტის კონტროლის სისტემები;
 • ვირტუალური პირადული ქსელები (VPN);
 • ქსელური ეკრანები;
 • უსაფრთხოების მონიტორინგის სისტემები;
 • PKI - გადაწყვეტილებები;
 • ტექნიკური არხებით ინფორმაციის გაჟონვისგან დაცვა;
 • სატელეფონო სისტემების დაცვა;
 • ცენტრალიზებული დაცვის სისტემები ინფორმაციის დაცვის საშუალებებით.

სერვისები:

 • ორგანიზაციის საინფორმაციო უსაფრთხოების აუდიტი;
 • ინფორმაციული საფრთხის (რისკების) მართვა და ანალიზი;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის დოკუმენტაციის შემუშავება;
 • ინფორმაცული უსაფრთხოების მოთხოვნების მიხედვით ავტომატიზირებული სისტემების ტესტირება.