გადაწყვეტილებები

იუ-ჯი-თი გთავაზობთ ბიზნეს და ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების ფართო სპექტრს. გადაწყვეტილებების შემუშავება და დანერგვა ხდება დამკვეთი ორგანიზაციის სპეციფიკის სრული გათვალისწინებით. მხედველობაში მიიღება შემდეგი ძირითადი ფაქტორები:

  • დამკვეთი ორგანიზაციის დარგობრივი სპეციფიკა;
  • კომპანიის მიმდინარე მოთხოვნილებები და მომავალი განვითარების პერსპექტივა;
  • ინვესტიციების სწრაფი უკუგება და გრძელვადიანი დაცულობა;
  • მოცემული კომპანიის თავისებურებები (მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ფაქტორები).გადაწყვეტილებების ძირითადი მიმართულებები მოიცავს შემდეგს: