საქართველოს ბანკი

პროექტის ფარგლებში მოხდა ბანკის ცენტრალური მონაცემთა ბაზების რეზერვირების თანამედროვე კომპლექსის აგება ORACLE ZS5 კომპლექსის ბაზაზე. სისტემა გამოირჩევა განსაკუთრებით მაღალი სისწრაფითა და წარმადობით, ამავდროულად იგი ტერიტორიულად განაწილებულია საქართველოს ბანკის ორ სხვადასხვა მონაცემთა ცენტრში, რაც იძლევა მაღალ საიმედოობასა და ხელმისაწვდომობას. აღნიშნული კომპლექსის სწორად დაპროექტების მიზნით სისტემის პილოტირების ეტაპი განხორციელდა დიდ ბრიტანეთში ORACLE-ის სპეციალურ გადაწყვეტილებების ცენტრში, რის შედაგადაც მოხერხდა მისი მაქსიმალური მორგება ბანკის ამოცანებისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით.