რისკების შეფასება

ბევრი ორგანიზაციისათვის IT ინფრასტრუქტურის რეზერვირება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. რეალურად კი ბევრ შემთხვევაში IT ინფრასტრუქტურის სწორად გამართვას და მონაცემთა ცენტრების მოწყობას სტანდარტების მიხედვით, სათანადო ყურადღება არ ეთმობა.

ჩვენ გთავაზობთ მონაცემთა ცენტრების გარემოსა და სარეზერვო ინფრასტრუქტურის შესწავლას, მის ორგანიზაციის ამოცანებთან შესაბამისობაში მოყვანასა და მოდერნიზების სამოქმედო გეგმის შემუშავებას. ყოველივე ამას, აუცილებელად თან უნდა ერთვოდეს საჭირო პროცესები და პროცედურები. სისტემების სარეზერვო მონაცემთა ცენტრში გადართვადის ტესტირება დელიკატური თემაა და სათანადო ყურადღებით მომზადებასა და განხორციელებას საჭიროებს.

პროექტის ფარგლებში ყოველივე ზემოთ ხსენებული შეფასდება, რისკები იდენტიფიცირდება და მათი დაძლევის გზები შემუშავდება.