ცვლილებებისა და კონფიგურაციების მართვის პროცესის მოწყობა

შეფერხებების 80% გამოწვეულია ადამიანური შეცდომებისა და პროცესების გაუმართაობით, რომლებთა დიდ ნაწილსაც ხშირად სისტემაზე გატარებული ცვლილებები იწვევენ.

მომსახურების ფარგლებში, დამკვეთთან ერთად ვახორციელებთ ცვლილებისა და კონფიგურაციების მართვის ისეთი პროცესის ჩამოყალიბებას, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია რისკების მინიმიზაცია და ორგანიზაციის საქმიანობაზე უარყოფითი გავლენის თავიდან აცილება.