ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა

დაიცავით თქვენი ორგანიზაციის კონფიდენციალური ინფორმაცია და ინფორმაციული აქტივები

ინფორმაციული უსაფრთხოება არის საქმიანობა, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციისა და ინფორმაციული სისტემების წვდომის, ერთიანობის, ავთენტიფიკაციის, კონფიდენციალურობისა და განგრძობადი მუშაობის დაცვას.

 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა (იუმს) დაფუძნებულია ბიზნეს რისკებზე, რომლის ფარგლებში მინიმუმამდეა დაყვანილი დანაკარგები და უზრუნველყოფილია ორგანიზაციის მაღალი რეპუტაცია. იუმს ინერგება ISO/IEC 27001 სტანდარტის და „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

რას გთავაზობთ

UGT გთავაზობთ ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვას, რომელიც მოიცავს შემდეგი კომპონენტების დანერგვას:

  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მმართველობითი ჩარჩოს შემუშავება
  • რისკების მართვის პროცესის მოწყობა
  • კონტროლის მექანიზმების შემუშავება
  • მუდმივი გაუმჯობესების პროცესის მხარდაჭერა
  • თანამშრომელთა ტრენინგები ცნობიერების ამაღლების მიმართლებით

როგორი ტიპის კომპანიებისთვის არის განკუთვნილი IBM Qradar?