პროფესიული სერვისი

ნებისმიერი კომპანიისათვის მნიშვნელოვანია საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურაში ჩადებული ინვესტიციის გამართლება. იმისათვის, რომ შექმნილმა ინფრასტრუქტურამ გაწეული ინვესტიცია გაამართლოს, მას ესაჭიროება კარგად გააზრებული ჩამოყალიბებული და მიზანმიმართული მომსახურება.

შვიდწლიანი საკუთარი და პარტნიორი კომპანიებისაგან მიღებული გამოცდილებით, იუ-ჯი-თის პროფესიული სერვისები იყოფა ორ ძირითად მიმართულებად:

მიგრაცია და კონსულტირება       

კომპანიაში, რომლის ბიზნესიც აგებულია ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე, ყოველთვის მტკივნეულია სხვადასხვა მომწოდებლის მიერ წარმოებული ტექნოლოგიის არსებულ ინფრასტრუქტურაში მიგრაციისა და განახლების პროცესი. მზარდი ტექნოლოგიები და დინამიურად განვითარებადი გარემო ყოველთვის აუცილებელს და გარდაუვალს ხდის მიგრაციის პროცესს.

მიგრაციის პროცესის დაგეგმვისას კომპანია იუ-ჯი-თი ყოველთვის ითვალისწინებს კლიენტის ბიზნეს მოთხოვნებისა და მიგრაციის პროცესისგან გამოწვეულ შესაძლო პრობლემებს.

იმისათვის, რომ მიგრაციის, ან კონსულტაციის სერვისი ეფექტიანად განხორციელდეს, ნებისმიერი კომპანიისათვის აუცილებელია ყველა იმ ეტაპის გავლა, რომელთა ერთობლიობაც წარმოადგენს მიგრაციის პროცესს:

ფაზა 1 -  შეფასება და დაგეგმვა

მიგრაციისათვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია მკაფიოდ იყოს განსაზღვრული საბოლოო შედეგი და გათვალისწინებული იყოს ყველა ბიზნეს მოთხოვნა. შეფასებისა და დაგეგმვის ფაზაში, იუ-ჯი-თის სპეციალისტები დეტალურად ახორციელებენ ამოცანის ჩამოყალიბებას და გეგმავენ დასახული მიზნების მიღწევის გზებს.

ფაზა 2 - ექსპლუატაციაში გაშვება

მწარმოებლების გამოცდილებისა და ცოდნის გამოყენებით, იუ-ჯი-თის სპეციალისტები  მცირე დროში ახორციელებენ ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციაში გაშვებას. 

ფაზა 3 - ოპტიმიზაცია და გაფართოება

ოპტიმიზაციისა და გაფართოების ფაზა გულისხმობს ახალ სისტემაზე უმტკივნეულო გადასვლას, მისი შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოყენებას და ბიზნეს-პროცესების საიმედოობის ზრდას. 

ფაზა 4 - საბოლოო ტესტირება

მიგრირებული სისტემის ტესტირებით, იუ-ჯი-თის სპეციალისტები სისტემას ამოწმებენ ყოველგვარი სიტუაციისათვის, რამდენად მდგრადი, სტაბილური და უსაფრთხოა იგი წარმოებაში სრულად გაშვებისათვის.

ფაზა 5 - პროექტის დახურვა

ყველა ფაზის დასრულებისას ხორციელდება ფაზის დამამთავრებელი დოკუმენტაციის შედგენა. პროექტის დახურვისას კი კეთდება საბოლოო დოკუმენტი იმის აღსანიშნავად, რომ მიგრაციის პროცესი დასრულებულია და სისტემა შეესაბამება ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც განსაზღვრული იყო პროექტის დაწყების დროს.

ერთჯერადი ინსტალაცია და ინტეგრაცია

ახალი სისტემის ექსპლუატაციაში გაშვებისას, ყოველთვის მნიშვნელოვანია მისი მომზადება და ინსტალაცია განახორციელოს გამოცდილმა სპეციალისტმა. პარტნიორ კომპანიებში იუ-ჯი-თის სპეციალისტების ყოველწლიური სერთიფიკაცია, დამკვეთის ინფრასტრუქტურის მომზადებისა და პირველადი ინსტალაციის უმაღლეს დონეზე წარმართვის საშუალებას იძლევა. ერთჯერადი ინსტალაციისა და ინტეგრაციის სერვისი წარმოადგენს კომპანიის პროფესიული მომსახურების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას და მასში გაერთიანებული სერვისი იყოფა პარტნიორი კომპანიების მიხედვით:

სერვისები Microsoft -ის პროდუქციის გამოყენებით

ოპერაციული სისტემა Windows

 1. ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია;
 2. DNS სერვერის სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება;
 3. Active Directory სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება (10 მომხმარებელზე);
 4. Terminal Server სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება;
 5. NAT სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება;
 6. DHCP სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება;
 7. IIS სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება;
 8. Certificate სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება;
 9. Management and Monitoring Tools ინსტალაცია, კონფიგურირება;
 10. WINS სერვისების ინსტალაცია, კონფიგურირება.

SQL სერვერი

 1. SQL სერვერის ინსტალაცია;
 2. არსებული ბაზების მართვის სერვისების ინსტალაცია კონფიგურაცია;
 3. Exchange სერვერის ინსტალაცია;
 4. ელ-ფოსტების კონფიგურაცია (10 მომხმარებელზე);
 5. სერვისების კონფიგურაცია და ტესტირება;
 6. Exchange Server Messaging სერვისის ინსტალაცია და კონფიგურაცია;
 7. Share Point Server ინსტალაცია;
 8. სერვისების ინსტალაცია კონფიგურაცია.

სერვისები HP-ის პროდუქციის გამოყენებით

კლასტერი

 • კლასტერის მომზადება;
 • კლასტერის ინსტალაცია;
 • კლასტერის ქსპლუატაციაში გაშვება
 • კლასტერის ტესტირება.