საკონსულტაციო მომსახურება

საინფორმაციო ტექნოლოგიების საკონსულტაციო მომსახურება IT ექსპერტების პროფესიულ სერვისებს მოიცავს. IT კონსულტაციის მიზანია დაეხმაროს ბიზნესს და საჯარო ორგანიზაციებს ტექნოლოგიების უფრო ეფექტიანად გამოყენებაში.საკონსულტაციო მომსახურება გულისხმობს, როგორც კონკრეტულ ტექნოლოგიურ საკითხებზე რეკომენდაციების მიწოდებას, ასევე კომპლექსური ტექნოლოგიური სტრატეგიის შემუშავებას, რომელიც ორგანიზაციის საერთო ბიზნეს მიზნებს შეესაბამება.

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა

ინფორმაციული უსაფრთხოება ინფორმაციისა და ინფორმაციული სისტემების წვდომის, ერთიანობის, ავთენტიფიკაციის, კონფიდენციალურობისა და განგრძ...

ბიზნეს უწყვეტობის მართვის სისტემის დანერგვა

ბუნებრივმა კატასტროფამ, პანდემიამ, კიბერთავდასხმამ და სხვადასხვა მოვლენებმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ორგანიზაციის ბი...

კიბერ უსაფრთხოების მართვის ჩარჩოს დანერგვა

ციფრული ტრანსფორმაციის ეპოქაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა IT სერვისებზე და პროდუქტებზე დამოკიდებულება. შესაბამისად, გაიზარდა გამოწვევები...

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მმართველობის ჩარჩოს დანერგვა

ციფრული ტრანსფორმაციის ეპოქაში ორგანიზაციის მხარდაჭერის, მდგრადობის და ზრდის პროცესში ინფორმაციამ და ტექნოლოგიებმა გადამწყვეტი მნიშვ...

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ძირითადი პროცესების მოწყობა/დანერგვა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ძირითადი პროცესების დანერგვა მსოფლიოში ფართოდ გავრცელებული საუკეთესო პრაქტიკების ერთობლიობის გამოყენებას...

ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტი

დღევანდელ რეალობაში ბიზნეს პროცესები კიდევ უფრო მეტად ხდება დამოკიდებული ინფორმაციასა და ტექნოლოგიებზე. ინოვაციებისა და რეფორმების ...

კიბერ უსაფრთხოების მართვის ჩარჩოს აუდიტი

კიბერუსაფრთხოების მართვის ჩარჩო აუდიტი შეფასების პროცესია, რომელიც ორგანიზაციის კიბერუსაფრთხოების მართვის ჩარჩოს აფასებს, რათა დადგი...

უსაფრთხოების დონის შეფასება და შეღწევადობის ტესტირება

ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში მნიშვნელოვან როლს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის კომპონენტების, სერვის...

უსაფრთხოების საოპერაციო ცენტრის (SOC) სერვისები

უსაფრთხოების საოპერაციო ცენტრის (Security Operation Center) სერვისებს, საქართველოში პირველად, იუჯითი გთავაზობთ.დღეს დღეისობით, ციფრუ...