ბიზნეს უწყვეტობის მართვის სისტემის დანერგვა

ბუნებრივმა კატასტროფამ, პანდემიამ, კიბერთავდასხმამ და სხვადასხვა მოვლენებმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების უწყვეტ ფუნქციონირებაზე. ბიზნეს უწყვეტობის მართვა გულისხმობს ორგანიზაციის საოპერაციო საქმიანობის უწყვეტობის შენარჩუნებას შემცირებული ან შეზღუდული ინფრასტრუქტურული და მატერიალური შესაძლებლობების გამოყენებით.

ბიზნეს უწყვეტობის მართვის სისტემის დანერგვის სერვისი ჩვეულებრივ შემდეგ კომპონენტებს მოიცავს:

 • შეფასება
 • რისკის შეფასება
 • ბიზნესზე ზემოქმედების ანალიზი
 • გეგმის შემუშავება
 • დანერგვა
 • ტესტირება და ვალიდაცია
 • მუდმივი გაუმჯობესება

ბიზნეს უწყვეტობის მართვის სისტემის დანერგვით, ორგანიზაციებს შეუძლიათ შეამცირონ შეფერხებების გავლენა მათ ბიზნეს ოპერაციებსა და IT სერვისებზე, შეამცირონ შეფერხების დრო, ფინანსური ზარალი და გააუმჯობესონ თავიანთი მდგრადობა მომავალი რისკების მიმართ.

შეთავაზება

იუჯითი გთავაზობთ ბიზნეს უწყვეტობის მართვის სისტემის დანერგვას, რომელიც შემდეგი ძირითადი კომპონენტებისგან შედგება:

 • კრიტიკული ბიზნეს პროცესების და კრიტიკული აქტივების იდენტიფიცირება
 • ბიზნესზე ზეგავლენის ანალიზის შემუშავება (BIA)
 • რისკების შეფასება
 • ბიზნეს უწყვეტობის გეგმის (BCP) შემუშავება
 • ავარიული აღდგენის გეგმის (DRP) შემუშავება
 • შემუშავებული გეგმების ტესტირება, შეფასება და მუდმივი გაუმჯობესება
 • ტრენინგები ცნობიერების ასამაღლებლად

ბიზნეს უწყვეტობის მართვის სისტემა ინერგება ISO 22301 სტანდარტის შესაბამისად.

ჩვენი მომხმარებლები

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვის სერვისი განკუთვნილია როგორც მცირე, ასევე საშუალო და დიდი ზომის ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც აქვთ მიზნად კონკრეტულ საკანონმდებლო მოთხოვნებთან ან/და ISO 27001 სტანდარტთან შესაბამისობა და რეალური უსაფრთხოების დონის გაზრდა. ამასთან, ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვის სერვისის საშუალებით, მომხმარებლები შეძლებენ არა მარტო გაზარდონ საკუთარი ორგანიზაციის უსაფრთხოება, არამედ გააუმჯობესონ IT ოპერაციების სტაბილურობა. ბიზნეს უწყვეტობის მართვის სისტემის დანერგვის სერვისი განკუთვნილია როგორც მცირე, ასევე საშუალო და დიდი ზომის ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც სურთ ძირითადი ბიზნეს ოპერაციების და სერვისები უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. ბიზნეს უწყვეტობის მართვის სისტემის დანერგვის სერვისის საშუალებით, ჩვენმა მომხმარებლებმა გაზარდეს პროცესების მდგრადობა და უწყვეტობა, უსაფრთხოება და IT ოპერაციების სტაბილურობა.